Adalah dimaklumkan bahawa url sistem MyMesyuarat telah dikemaskini seperti berikut:
 
 

SEPANJANG LATIHAN TRAIN THE TRAINER SISTEM MYMESYUARAT PADA TAHUN 2023

Sesi Latihan Train The Trainer Sistem MyMesyuarat 2.0 

Login Login to MyMesyuarat
Gallery View MyMesyuarat Gallery
Feedback Feel free to provide to Suggestion